Các thao tác với layer trong Photoshop CS6 (Phần 2)

Các thao tác với layer trong Photoshop CS6 (Phần 2)

Canh hàng (Gióng hàng) Layer:
Ÿ Chọn các Layer muốn canh hàng.
Ÿ Menu Layer > Align

PTS_030
Hoặc chọn công cụ Move, sau đó chọn kiểu canh hàng trên thanh đặc tính

PTS_031
Ÿ Chọn kiểu canh hàng:
– Align Top Edges : Canh bằng nhau trên đỉnh.
– Align Vertical Centers : Canh giữa theo phương dọc.
– Align Bottom Edges : Canh bằng nhau dưới đáy.
– Align Left Edges : Canh trái.
– Align Horizontal Centers : Canh giữa theo phương ngang.
– Align Right Edges : Canh phải.

Phân phối đều các Layer (Distribute):
Ÿ Chọn các Layer muốn phân phối đều.
Ÿ Menu Layer > Distribute

PTS_032
hoặc chọn công cụ Move, sau đó chọn kiểu phân phối trên thanh đặc tính

PTS_033
Ÿ Chọn kiểu phân phối cần thiết.

Lưu ý: Giống như chức năng Distribute Objects trong pallete Align của Adobe Illustrator, mặc dù trên danh nghĩa là phân phối đều, nhưng chúng chỉ thực sự đều đối với các đối tượng có kích thước bằng nhau. Còn những đối tượng kích thước khác nhau thì khi phân phối, khoảng cách giữa chúng nhìn cũng khác nhau. Vì chương trình căn cứ vào tâm đối tượng để phân phối. ^ ^

Lồng ghép (Tạo mặt nạ) các Layer:
Giống chế độ Clipping Mask trong Adobe Illustrator , Clipping Mask của Photoshop cũng tạo được thế này:
PTS_035
Điều kiện: Phải có ít nhất 2 Layer.

Trong ví dụ trên:
Ÿ Đặt Layer hình ảnh (em bé) nằm trên Layer dùng làm khung chứa (hoa hướng dương).
Ÿ Menu Layer > Create Clipping Mask (Ctrl + Alt + G).
Ÿ Hoặc bấm giữ Alt và click vào đường ngăn cách giữa 2 Layer này.

Viền vàng bên ngoài là tôi tạo thêm cho sinh động và dễ thấy được sự khác nhau với loại mặt nạ dưới đây:

PTS_034
Đây không phải là Clipping Mask, mà là Add vector mask (sẽ phân tích kỹ vào bài viết sau), cho phép kết hợp với brush (một số trường hợp kết hợp Gradient) để tạo nên kết quả tuyệt vời hơn. Trong hình, nhìn giống như em bé đang đội vòng hoa hướng dương.

Gỡ bỏ chế độ lồng ghép Layer:
Ÿ Menu Layer > Release Clipping Mask (Ctrl + Alt + G).
Ÿ Hoặc một lần nữa bấm giữ Alt và click vào đường ngăn cách giữa 2 Layer này.


Leave a Reply

error: Content is protected !!