Palette Layer trong Photoshop CS6

Palette Layer trong Photoshop CS6

PTS_028 copy
Ÿ Nút số 1: Opacity: Độ trong suốt (độ mờ đục) của Layer.
Ÿ Nút số 2: Fill: Độ trong suốt của các Pixel màu (không kể màu do hiệu ứng Layer Style tạo ra).
Ÿ Nút số 3: Blending Mode (chế độ hòa trộn lớp).
Ÿ Nút số 4: Các chế độ khóa Layer.
Ÿ Nút số 5: Ẩn / Hiện Layer.
Ÿ Nút số 6: Ô ảnh hiển thị trước.
Ÿ Nút số 7: Lớp nền Background (mặc định là không di chuyển được).
Ÿ Nút số 8: Liên kết các Layer được chọn.
Ÿ Nút số 9: Add a Layer Style: Hiệu ứng trên Layer.
Ÿ Nút số 10: Add a mask: Tạo một lớp mặt nạ mới.
Ÿ Nút số 11: Create a new fill or adjustment Layer: Phủ lên đối tượng một lớp màu hay một lớp hiệu chỉnh mới.
Ÿ Nút số 12: Create a new Group: Tạo một group mới (thư mục chứa các Layer con bên trong).
Ÿ Nút số 13: Tạo một Layer mới.
Ÿ Nút số 14: Xóa Layer, xóa hiệu ứng, xóa mặt nạ…


Leave a Reply

error: Content is protected !!