Các thao tác với Layer trong Adobe Illustrator CS6

Các thao tác với Layer trong Adobe Illustrator CS6

Việc quản lý và thao tác với Layer trong chương trình dựa trên Palette Layer
– Để ẩn hay hiện Palette Layer có thể chọn trong menu lệnh Window hoặc nhấn phím tắt F7.

AI_010 edited

Giải thích chức năng các nút được đánh số:

1. Ẩn/ Hiện layer.

2. Khóa layer. Khi icon này hiển thị tại layer nào thì mọi tác động đều không ảnh hưởng gì đến các đến tượng nằm trong layer đó. Ngoại trừ nút số 1 trên. ^ ^

3. Màu sắc đại diện cho layer, nó cũng quy định màu của khung chọn của tất cả đối tượng thuộc layer đó.

4. Icon xem qua các đối tượng trong layer, dù rất nhỏ nhưng nhìn là biết ngay.

5. Tên layer. Click đúp chuột vào tên này để đổi tên layer tùy ý.

6. Tôi gọi đây là nút tác động hàng loạt. Click vào nó tức là bạn đang chọn tất cả đối tượng có trong layer này. Nhấn giữ chuột trái vào ô vuông ngay bên cạnh (cùng màu đại diện của layer), rê chuột là bạn có thể di chuyển hàng loạt đối tượng trong layer này đến layer khác.

7. Click để hiển thị các lệnh con của palette layer như hình dưới đây.

AI_011

8. Xóa layer. Có 2 cách để xóa 1 layer: Cách 1: Chọn layer cần xóa rồi click vào icon này. Cách 2: Nhấn giữ chuột trái vào layer cần xóa và di chuyển chuột đến icon này.

9. Tạo layer mới.

10. Hiển thị các nhóm đối tượng con nằm trong layer dưới dạng các lớp.

11. Gán layer đó là mặt nạ và bị che bởi layer khác.

12. Tìm layer dựa theo tên layer.

Các thao tác này đều có thể thực hiện trực tiếp trên Palette Layer.

– Chú ý: Mỗi Layer có thể chứa không giới hạn số lượng các đối tượng con.


error: Content is protected !!