Biểu tượng Symbol trong Illustrator

Homasg

Khái niệm:
Symbol là một đối tượng nghệ thuật mà ta có thể lưu vào Symbols Palette và tái sử dụng trong bản vẽ. Nó là một tập hợp gồm nhiều đối tượng con Instances. Việc sử dụng Symbols và Instances làm giảm độ phức tạp và dung lượng của bản vẽ. Ngoài ra khi định nghĩa lại Symbols (Redefine Symbols) thì các Instances trên trang bản vẽ cũng sẽ thay đổi theo.
Để hiển thị Symbols Palette, ta chọn Window > Symbols (Ctrl + Shift + F11)

Các thao tác với Symbols:
Đặt một Instances lên trang bản vẽ

 • Chọn symbol trong Symbol Palette, rồi nhấp chuột vào biểu tượng của Symbol Palette.
 • Chọn symbol trong Symbol Palette, rồi chọn lệnh Place Symbol Instances.
 • Kéo symbol từ trong Symbol Palette ra vị trí mong muốn trên trang bản vẽ.
  Xóa symbol: chọn symbol cần xóa, rồi nhấp chuột vào biểu tượng xóa trên Symbol Palette.
 • Định nghĩa lại symbol:
 • Chọn một Instances nào đó trên trang bản vẽ của symbol cần định nghĩa lại.
 • Nhấp chuột vào biểu tượng của Symbol Palette (hoặc chọn Break Link to Symbol).
 • Hiệu chỉnh lại Instances như mong muốn.
 • Chọn Redefine Symbol.
  Liên kết Instances với 1 symbol khác:
 • Chọn Instances cần thay thế.
 • Chọn một symbol khác trong Symbol Palette.
 • Nhấp chuột vào biểu tượng của Symbol Palette (hoặc chọn Replace Symbol).
  Tạo một symbol mới:
 • Chọn đối tượng mà ta muốn tạo thành symbol.
 • Nhấp chuột vào biểu tượng của Symbol Palette (hoặc chọn New Symbol).

Các công cụ symbol:

 • Symbol Sprayer (Shift + S): công cụ này dùng để tạo ra một tập hợp các instance hoặc để thêm instance vào một tập hợp có sẵn.
 • Symbol Shifter: công cụ này dùng để di chuyển và thay đổi thứ tự trên dưới của các instance.
 • Symbol Scruncher: công cụ này dùng để thay đổi khoáng cách giữa các instance.
 • Symbol Sizer: công cụ này dùng để thay đổi kích thước của các instance.
 • Symbol Spinner: công cụ này dùng để quay các instance.
 • Symbol Stainer: công cụ này dùng để tô màu các instance.
 • Symbol Screener: công cụ này dùng để tăng hay giảm độ mờ đục (Opacity) cho các instance.
 • Symbol Styler: công cụ này dùng để gán style được chọn cho các instance.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!