Các lệnh thuộc menu Type và các lệnh hiệu chỉnh khác trong Illustrator

Homasg

Lệnh Glyphs:
Hộp thoại Glyphs cho phép chèn các ký tự đặc biệt vào văn bản.

Lệnh Threaded Text (khối văn bản):
Lệnh Type > Threaded Text > Create để tạo mối lien kết giữa hai khối văn bản và lệnh Type > Threaded Text > Remove Threaded để tách những khối văn bản đã được liên kết trước đó thành những khối độc lập.

Lệnh Fit Headline:
Cho phép hiệu chỉnh tiêu đề phù hợp khi chia cột văn bản.

Lệnh Create Outline (Ctrl + Shift + O)
Cho phép biến đối tượng văn bản thành các đối tượng điều khiển.

Lệnh Change Case:
Cho phép thay đổi kiểu chữ khi trình bày văn bản.

Lệnh Area Type Options:
Cho phép thực hiện việc chia dòng hay cột khi trình bày văn bản.

Lệnh Type Orientation:
Cho phép đổi chiều văn bản: dọc thành ngang và ngược lại.

Lệnh Object > Text Wrap > Make Text Wrap
Cho phép tạo văn bản bao quanh một đối tượng có trước. Chú ý các yếu tố:

  • Điều kiện để thực hiện là đối tượng có trước phải nằm trên khối văn bản và Offset là khoảng cách giữa văn bản và đối tượng khi thực hiện.
  • Lệnh Object > Text Wrap > Release Text Wrap để tách khối văn bản và path ra trở lại như ban đầu.

Các dạng trình bày Styles:
Styles hay còn gọi là khuôn dạng, có thể hiểu là các định dạng cài đặt chung cho một phần nội dung nào đó trong tài liệu. khi thay đổi một thuộc tính nào đó bên trong style sheet , thì những thay đổi này cũng sẽ tự động cập nhật đến các style khác có chung định dạng. Việc sử dụng style sheet sẽ giúp cho ta tự động hóa trong quá trình dàn trang. Có hai loại style: Character Style và Paragraph Style.

  • Character Style: Là một tập hợp các thuộc tính được áp dụng cho một đoạn văn bản được chọn trong tài liệu. Để hiển thị Character Style Palette ta chọn Window > Type > Character Styles. Sau đó xác lập các thuộc tính trong Palette lệnh.
  • Paragraph Style: Là một tập hợp các thuộc tính được áp dụng cho toàn bộ một hay nhiều đoạn văn bản được chọn trong tài liệu. Để hiển thị Paragraph Style Palette ta chọn Window > Type > Paragraph Styles và xác lập các thuộc tính trong Palette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!