Các thao tác với Layer trong Photoshop (Phần 2)

Homasg

Xóa Layer:
Chọn 1 hoặc nhiều Layer > Bấm Delete.
Drag Layer muốn xóa vào biểu tượng thùng rác (nút số 14 trong minh họa phần 1)

Khóa Layer:

Từ trái sang phải:
– Lock transparent pixels: Khóa các pixel trong suốt.
– Lock image pixels: Khóa không cho hiệu chỉnh trên hình ảnh.
– Lock position: Khóa không cho di chuyển.
– Lock all: Khóa tất cả mọi tác động trên Layer đó.

Canh hàng (Gióng hàng) Layer:
– Chọn các Layer muốn canh hàng.
– Menu Layer > Align

Hoặc chọn công cụ Move, sau đó chọn kiểu canh hàng trên thanh đặc tính

Chọn kiểu canh hàng:
– Align Top Edges : Canh bằng nhau trên đỉnh.
– Align Vertical Centers : Canh giữa theo phương dọc.
– Align Bottom Edges : Canh bằng nhau dưới đáy.
– Align Left Edges : Canh trái.
– Align Horizontal Centers : Canh giữa theo phương ngang.
– Align Right Edges : Canh phải.

Phân phối đều các Layer (Distribute):
– Chọn các Layer muốn phân phối đều.
– Menu Layer > Distribute

hoặc chọn công cụ Move, sau đó chọn kiểu phân phối trên thanh đặc tính

Chọn kiểu phân phối cần thiết.

Lưu ý: Giống như chức năng Distribute Objects trong Adobe Illustrator, mặc dù trên danh nghĩa là phân phối đều, nhưng chúng chỉ thực sự đều đối với các đối tượng có kích thước bằng nhau. Còn những đối tượng kích thước khác nhau thì khi phân phối, khoảng cách giữa chúng nhìn cũng khác nhau. Vì chương trình căn cứ vào tâm đối tượng để phân phối mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!