Palette Layer trong Photoshop

Homasg

Palette Layer (F7):

Nút số 1: Opacity: Độ trong suốt (độ mờ đục) của Layer.

Nút số 2: Fill: Độ trong suốt của các Pixel màu (không kể màu do hiệu ứng Layer Style tạo ra).

Nút số 3: Blending Mode (chế độ hòa trộn lớp).

Nút số 4: Các chế độ khóa Layer.

Nút số 5: Ẩn / Hiện Layer.

Nút số 6: Ô ảnh hiển thị trước.

Nút số 7: Lớp nền Background (mặc định là không di chuyển được).

Nút số 8: Liên kết các Layer được chọn.

Nút số 9: Add a Layer Style: Hiệu ứng trên Layer.

Nút số 10: Add a mask: Tạo một lớp mặt nạ mới.

Nút số 11: Create a new fill or adjustment Layer: Phủ lên đối tượng một lớp màu hay một lớp hiệu chỉnh mới.

Nút số 12: Create a new Group: Tạo một group mới (thư mục chứa các Layer con bên trong).

Nút số 13: Tạo một Layer mới.

Nút số 14: Xóa Layer, xóa hiệu ứng, xóa mặt nạ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!