Palette Pathfinder (nhóm lệnh Pathfinder) trong Illustrator

Homasg

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu qua nhóm lệnh Shape Modes, bài này Homasg sẽ trình bày tiếp nhóm lệnh còn lại trong palette Pathfinder là nhóm lệnh Pathfinder.


Nhóm Pathfinder bao gồm các lệnh sau:

Divide: phân chia các đối tượng thành nhiều đối tượng bởi các đường thẳng cắt ngang tạo thành những đối tượng độc lập nhau. Sau khi dùng lệnh này thì Ungroup ngay sẽ thấy được các mảng bị phân chia thế nào.

Trim: loại bỏ các phần bị che khuất của các đối tượng chọn. Sau khi thực hiện lệnh, đối tượng sẽ mất đường viền.

Merge: cũng dùng để loại bỏ những phần bị che khuất của các đối tượng (giống như Trim) tuy nhiên sau đó các phần trùng lắp có màu giống nhau sẽ kết nối lại với nhau.

Crop: thực hiện Divide chia các đối tượng của bản vẽ thành các thành phần được tô màu bên trong, sau đó loại bỏ những phần của bản vẽ nằm bên ngoài phạm vi của đối tượng trên cùng. Tất cả các stroke (đường viền) cũng sẽ bị mất trong quá trình thực hiện lệnh Crop. Lệnh này rất hiếm khi sử dụng. Còn nếu dùng Crop không thôi thì kết quả như hình này.

Outline: các đối tượng được chọn sẽ chuyển thành viền. Màu viền của các đối tượng này sẽ lấy theo màu nền ban đầu của các đối tượng đó.

Minus Back: lấy đối tượng phía trên cắt bỏ phần giao với đối tượng phía dưới, quăng luôn phần còn thừa của các đối tượng phía dưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!