Palette Pathfinder (nhóm lệnh Shape Modes) trong Illustrator

Homasg

Palette Pathfinder chứa các lệnh cho phép biến đổi từ hai hay nhiều đối tượng đơn thành một đối tượng phức hợp, tùy từng trường hợp và mục đích cụ thể. Chọn Window > Pathfinder (Shift + F9) để hiển thị Palette.


Palette bao gồm hai nhóm lệnh: Nhóm lệnh Shape Modes và nhóm lệnh Pathfinders.

Chú ý:
Sau khi thực hiện xong các lệnh thuộc nhóm lệnh Shape Modes phải nhấn nút Expand.
Các lệnh thuộc nhóm lệnh Pathfinders sẽ tạo ra một nhóm các đối tượng. Muốn tách nhóm phải thực hiện lệnh Ungroup (Ctrl + Shift + G).

Nhóm lệnh Shape Modes:
Từ trái sang phải, lần lượt là:


Unite: kết nối các đối tượng chồng lấp lên nhau thành một đối tượng (hàn / kết dính đối tượng). Màu sắc của đối tượng sau lệnh này sẽ phụ thuộc vào màu của đối tượng nằm trên cùng.

Minus Front: loại bỏ phần giao giữa các đối tượng (đối tượng trên cắt đối tượng dưới), chỉ giữ lại phần còn thừa duy nhất của đối tượng nằm dưới cùng.

Intersect: giữ lại phần giao nhau giữa các đối tượng được chọn. Màu sắc của đối tượng sau lệnh này phụ thuộc vào màu của đối tượng nằm trên cùng.

Exclude: giữ lại phần không trùng lắp của các đối tượng. Nếu số các đối tượng trùng lắp là một số chẵn thì phần trùng lắp sẽ tạo rỗng, nếu là số lẻ thì phần trùng lắp sẽ được tô màu. Đương nhiên màu của đối tượng sau lệnh này phụ thuộc vào màu của đối tượng nằm trên cùng.

Sau khi dùng những lệnh trên xong, bấm tố hợp phím Ctrl + Shift + G hoặc Click chuột phải, chọn Ungroup để tách rời các mảng của đối tượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!