Sử dụng các chức năng về Path trong Illustrator

Homasg

Illustrator cung cấp một số lệnh cho phép thao tác trực tiếp với các đường Bezier. Các lệnh này thuộc nhóm lệnh Object > Path.

Lệnh Join (Ctrl + J)

Nối 2 đầu mút (endpoints) của một đường cong hở (opended path) để tạo thành một đường cong kín (closed path). Hoặc để nối 2 đầu mút hở của 2 đường path khác nhau (riêng biệt).

Lệnh Average (Ctrl + Alt + J)

Cho phép gióng thẳng hàng các điểm neo được.

Lệnh Outline Stroke

Chuyển đổi đường viền (Stroke) của một path thành một đối tượng tô màu được (fill object) có cùng độ dày (weight) với đường viền ban đầu. 
Bạn nào thiết kế theo tỷ lệ 1:n mà trong file dùng nhiều Stroke thì trước khi in nhớ dùng lệnh này để "bẻ viền" nhé!

Lệnh Offset Path

Dùng để tạo đường path mới đồng tâm và cách đều với một path có trước (nếu trị số Offset dương, đường path đồng tâm và cách đều bên ngoài. Nếu trị số Offset âm, đường path đồng tâm và cách đều bên trong đường path ban đầu).

Lệnh Simplify

Cho phép loại bỏ các điểm neo thừa trên đối tượng vẽ.
Bạn cẩn thận khi dùng lệnh này vì đối tượng có thể bị biến dạng một chút. 

Lệnh Add Anchor Points

Cho phép thêm các điểm neo điều khiển nằm giữa 2 điểm neo đã có trên đường path. (Lệnh này nếu không dùng mà hình vẫn smooth chứng tỏ bạn đã lên level rồi đấy! ^ ^ Bí mật nằm ở sự tính toán điểm neo trước khi vẽ)

Lệnh Divide Object Below

Cho phép chọn một đối tượng trên cùng làm khuôn cắt các đối tượng giao nhau với đối tượng trên cùng thành nhiều phần rời rạc khác nhau.

Lệnh Split Into Grid

Cho phép chia một hay nhiều đối tượng được chọn thành một tập hợp các hình chữ nhật hay hình vuông được sắp xếp theo dòng và cột.

Lệnh Clean Up

Cho phép loại bỏ các điểm neo thừa trên bản vẽ và làm sạch bản vẽ.

Homasg nói qua một chút về đường cong phức hợp (Compound Path)

Đường cong phức hợp là kết quả của các đối tượng đơn sau khi được kết hợp với nhau sẽ trở thành một đối tượng duy nhất.
Lệnh Object > Compound path > Make (Ctrl +8) cho phép kết hợp các đối tượng thành đối tượng phức hợp và Object > Compound path > Release dùng tách đối tượng phức hợp thành các đối tượng con.

Lệnh này bạn không cần nhớ cũng được, cần thì Ctrl + G là tốt rồi. Nhưng Ctrl + G cũng có những nhược điểm. Bạn cần lưu ý các lớp layer và thứ tự trên dưới của các đối tượng. Các đối tượng không cùng nằm trong 1 layer thì khi group lại, chúng sẽ cùng nắm trong layer trên nhất (trong số các layer được chọn để group). Còn đối với các đối tượng nằm trên dưới khác nhau thì khi group lại có thể đảo ngược vị trí của chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!