Sự khác biệt giữa 2 nhóm lệnh trong Effect trong Illustrator

Homasg

Nhóm lệnh Illustrator Effects:
Các hiệu ứng thuộc nhóm lệnh này có các đặc điểm sau:

  • Hiệu ứng trong Effect chỉ áp phủ lên đối tượng. Khi cần có thể gỡ bỏ hiệu ứng với lệnh “Reduce to Basic Appearance” ở phía dưới Palette Appearance. Hoặc Undo.
  • Các bộ lọc chủ yếu áp dụng cho ảnh Vector.
    • Mode màu cho cả file là RBG hoặc CMYK. (Menu File > Document Color Mode > RBG Color hoặc CMYK Color).

Nhóm lệnh Photoshop Effects:
Các hiệu ứng thuộc nhóm lệnh này có các đặc điểm sau:

  • Hiệu ứng trong Filter cập nhật trực tiếp lên đối tượng. Gỡ bỏ bằng cách Undo.
  • Các bộ lọc (ngoại trừ Blur > Gaussian Blur / Radial Blur) chủ yếu áp dụng cho ảnh Bitmap.
  • Mode màu khuyên dùng cho cả file là RBG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!