• Adobe Illustrator

    Biểu tượng Symbol trong Illustrator

    Khái niệm: Symbol là một đối tượng nghệ thuật mà ta có thể lưu vào Symbols Palette và tái sử dụng trong bản vẽ. Nó là một tập hợp gồm nhiều đối tượng con Instances. Việc sử dụng Symbols và Instances làm giảm độ phức tạp và dung lượng của bản vẽ. Ngoài ra khi định nghĩa lại Symbols (Redefine Symbols) thì các Instances trên trang bản vẽ cũng sẽ thay đổi theo. Để hiển thị Symbols Palette, ta chọn Window > Symbols (Ctrl + Shift + F11) Các thao tác với Symbols: Đặt một Instances lên trang bản vẽ Chọn symbol trong Symbol Palette, rồi nhấp chuột vào biểu…

error: Content is protected !!