• Adobe Illustrator

    Chế độ mặt nạ Mask trong Illustrator

    Khái niệm Mặt nạ sử dụng để che tạm thời 1 phần của đối tượng. Giúp đối tượng có vẻ như mềm mại hơn. Để tạo mặt nạ thực hiện các thao tác: Đặt khung bao nằm phía trên đối tượng cần che mặt nạ, sau đó chọn cả 2 đối tượng. Chọn lệnh Object > Clipping Mask > Make. Hiệu chỉnh Mask Sử dụng các lệnh sau: Lệnh Object > Clipping Mask > Release: hủy bỏ thuộc tính Mask và trả các đối tượng về trạng thái ban đầu. Lệnh Object > Clipping Mask > Edit Contents: cho phép hiệu chỉnh trực tiếp các đối tượng đã áp Mask.…

error: Content is protected !!