• Adobe Photoshop

    Giao diện và chế độ xem trong Photoshop

    Giao diện Đây là giao diện làm việc của Adobe Photoshop CS6. Những phiên bản mới sau này cũng tương tự như vậy, bao gồm các phần: Thanh menu: Chứa các menu lệnh làm việc của chương trình. Thanh đặc tính: Chứa các tính chất, các tùy chọn của đối tượng hay công cụ được chọn. Thanh tiêu đề: Chứa tên tài liệu hiện hành, tỷ lệ thu phóng, hệ màu và chức năng phóng to, thu nhỏ, đóng chương trình. Hộp công cụ: Chứa các công cụ làm việc trực tiếp của chương trình. Các Palette lệnh: Mỗi Palette lệnh sẽ chứa một nhóm lệnh tùy theo từng mục…

error: Content is protected !!