• Adobe Illustrator

    Các lệnh thuộc menu Type và các lệnh hiệu chỉnh khác trong Illustrator

    Lệnh Glyphs: Hộp thoại Glyphs cho phép chèn các ký tự đặc biệt vào văn bản. Lệnh Threaded Text (khối văn bản): Lệnh Type > Threaded Text > Create để tạo mối lien kết giữa hai khối văn bản và lệnh Type > Threaded Text > Remove Threaded để tách những khối văn bản đã được liên kết trước đó thành những khối độc lập. Lệnh Fit Headline: Cho phép hiệu chỉnh tiêu đề phù hợp khi chia cột văn bản. Lệnh Create Outline (Ctrl + Shift + O) Cho phép biến đối tượng văn bản thành các đối tượng điều khiển. Lệnh Change Case: Cho phép thay đổi kiểu…

  • Adobe Illustrator

    Hiệu chỉnh văn bản trong Illustrator

    Hai công cụ chính để hiệu chỉnh văn bản trong chương trình là Palette Character và Palette Paragraph. Ngoài ra cũng có thể sử dụng các lệnh thuộc menu lệnh Type và một số chức năng khác. Palette Character Chứa các tùy chọn cho phép hiệu chỉnh ký tự. Chú ý các tùy chọn: Tùy chọn Leading: Khoảng cách giữa các dòng ký tự. Tùy chọn Kerning: Điều chỉnh khoảng cách giữa các ký tự làm cho các ký tự đều nhau hơn (tùy chọn này có thể sẽ gây ra hiện tượng đặt dấu sai khi dùng font VNI) Tùy chọn Tracking; Cho phép tăng hay giảm toàn bộ…

error: Content is protected !!