• Adobe Illustrator

    Các lệnh thuộc menu Type và các lệnh hiệu chỉnh khác trong Illustrator

    Lệnh Glyphs: Hộp thoại Glyphs cho phép chèn các ký tự đặc biệt vào văn bản. Lệnh Threaded Text (khối văn bản): Lệnh Type > Threaded Text > Create để tạo mối lien kết giữa hai khối văn bản và lệnh Type > Threaded Text > Remove Threaded để tách những khối văn bản đã được liên kết trước đó thành những khối độc lập. Lệnh Fit Headline: Cho phép hiệu chỉnh tiêu đề phù hợp khi chia cột văn bản. Lệnh Create Outline (Ctrl + Shift + O) Cho phép biến đối tượng văn bản thành các đối tượng điều khiển. Lệnh Change Case: Cho phép thay đổi kiểu…

error: Content is protected !!