• Adobe Illustrator

    Sự khác biệt giữa 2 nhóm lệnh trong Effect trong Illustrator

    Nhóm lệnh Illustrator Effects: Các hiệu ứng thuộc nhóm lệnh này có các đặc điểm sau: Hiệu ứng trong Effect chỉ áp phủ lên đối tượng. Khi cần có thể gỡ bỏ hiệu ứng với lệnh “Reduce to Basic Appearance” ở phía dưới Palette Appearance. Hoặc Undo. Các bộ lọc chủ yếu áp dụng cho ảnh Vector. Mode màu cho cả file là RBG hoặc CMYK. (Menu File > Document Color Mode > RBG Color hoặc CMYK Color). Nhóm lệnh Photoshop Effects: Các hiệu ứng thuộc nhóm lệnh này có các đặc điểm sau: Hiệu ứng trong Filter cập nhật trực tiếp lên đối tượng. Gỡ bỏ bằng cách Undo.…

error: Content is protected !!