• Adobe Photoshop

    Công cụ Pen và nhóm lệnh về Path trong Photoshop

    Nhóm công cụ Pen Tool: – Pen Tool : Công cụ chính để tạo đường Path.– Freeform Pen Tool : Vẽ đường Path bằng cách rê chuột tự do.– Add Anchor Point Tool : Thêm node.– Delete Anchor Point Tool : Xóa node.– Convert Point Tool : Hiệu chỉnh tay nắm, biến node gãy nhọn thành node trơn, mịn. Thuộc tính và các thao tác vẽ và hiệu chỉnh đường Path:Thuộc tính Thao tác Chọn công cụ Pen (“P”). Trên thanh Option của công cụ Pen, chọn chức năng Paths. – Vẽ các đoạn thẳng – Vẽ đoạn gấp khúc – Vẽ đoạn cong – Thêm node: Dùng Add Anchor…

error: Content is protected !!