Xác lập các thông số cơ bản trong Illustrator

Homasg

Để xác lập các thông số cơ bản thực hiện sau:

Chọn lệnh Edit > Preferences > General (Ctrl + K). Chọn hộp thoại chưa thành phần cần xác lập. Sau đó chọn các thành phần cần xác lập.

 • Selection & Anchor Display: Các xác lập cơ bản cho thao tác với điểm neo.
 • Type: Xác lập các thông số cơ bản cho thao tác với văn bản.
 • Units & Display Performance: Xác lập thông số cho đơn vị và hiển thị đối tượng.
 • Grids & Guides: Xác lập các thông số hiệu chỉnh lưới, đường dẫn.
 • Smart Guides & Slices: Xác lập các thông số cơ bản cho chế độ bắt dính và Slices.
 • Dictionary & Hyphenation: Các xác lập cho dấu cách khi thao tác với văn bản.
 • Plug-in & Scratch Disks: Các xác lập cho hiệu ứng và ổ đĩa.
 • User Interface: Xác lập thông số cho giao diện làm việc
 • File Handling & Clipboard: Các xác lập cho bô nhớ tạm.
 • Appearance of Black: Các xác lập cho màu đen khi in ấn tài liệu

Xác lập thước – lưới và đường dẫn

 • Để hiển thị thước chọn lệnh Show/Hide Rules (Ctrl + R)
 • Các đường dẫn Guides được kéo trực tiếp từ thước ra. Chọn lệnh View -> Guides để chọn các chế độ cho đường dẫn.
 • Để hiển thị lưới vẽ chọn lệnh View -> Show Grids
 • Chức năng Smart Guides cho phép thực hiện chế độ bắt dính và hiển thị chú thích.
 • Các chức năng Snap cho phép chọn chế độ hít vào lưới hay điểm neo.
 • Để hiệu chỉnh các lưới vẽ hay đường dẫn chọn lệnh Grids & Guides thuộc hộp thoại Preferences.

Thu, phóng và di chuyển vùng nhìn

 • Để thu phóng vùng nhìn có thể thực hiện các thao tác:
  Sử dụng bộ phím tắt Ctrl + phím (dấu +): phóng to; và Ctrl + phím (dấu -): thu nhỏ và Ctrl + phím số 0: toàn màn hình.
  Sử dụng công cụ Zoom Tool (nhấm phím Alt để đổi trạng thái)
  Hoặc nhập tỷ lệ thu phóng chính xác vào thanh trạng thái (góc dưới trái màn hình)
 • Để dịch chuyển màn hình thực hiện các thao tác:
  Sử dụng thao tác nhấn giữ phím Space Bar (thanh khoảng trắng) và rê chuột
  Sử dụng hai thanh trượt hoặc công cụ Hand Tool
 • Lưu ý: Ngoài các chế độ hiển thị thông thường như trên. Menu lệnh View còn cung cấp một số lệnh cho phép chọn các dạng hiển thị màn hình làm việc.
  (hình các lệnh trong view)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!